web templates free download

Adatkezelési tájékoztató


A weboldalunk címe:
http://miaszivtudatos.hu
 
A Pletser Pál Egyéni Vállalkozó (2427 Baracs, Hűvös völgy 6.) által üzemeltetett http://miaszivtudatos.hu honlapot
mint üzemeltető. Továbbiakban mint Egyéni Vállalkozás, vagy adatkezelő.

Pletser Pál Egyéni vállalkozó fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

A weboldalakon (http://miaszivtudatos.hu és minden /- aldimain) esetenként megjelenő jelentkezési és/vagy hírlevél feliratkoztatásra irányuló kapcsolat felvételi űrlapon kitöltött személyes adatokat, Pletser Pál Egyéni vállalkozó (továbbiakban adatkezelő) a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályozások szerint kezeli.
 
1. Adatkezelő megnevezése: Pletser Pál EV. (egyéni vállalkozó)
Adatkezelő székhelye: (egyben a panaszügyintézés helye): 2427 Baracs Hűvös völgy 6.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@miaszivtudatos.hu
Nyilvántartási szám: 52449729
Adószáma: 68926698-1-27

 
Adatkezelés szabályai
Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.
Ezek alapján tehát: az érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Az Egyéni vállalkozás által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.
Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési Szabályzat az irányadó. Az Adatkezelő a Szabályzatot folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján.
Az Adatkezelési Szabályzat elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja az Adatkezelési Szabályzat megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.
Az Egyéni vállalkozás személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
Az Egyéni vállalkozás az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.
Az Egyéni vállalkozás adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Egyéni vállalkozás által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
Az Egyéni vállalkozás megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.
Az Egyéni vállalkozás munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
Az Egyéni vállalkozás adatvédelmi rendszerének felügyeletét Pletser Pál EV. látja el.
 
A szabályzat hatálya, közzététele és módosítása
Jelen adatkezelési szabályzat az Adatkezelő és az érintettek közötti jogviszonyt szabályozza az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.
A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik;
- regisztrálnak az Adatkezelő weboldalán;
- személyesen járulnak hozzá az adatkezeléshez;
- az Adatkezelő közreműködőjénél adataik kezeléséhez meghatározott célból hozzájárulnak.
Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott személyek számára továbbíthat adatokat (továbbiakban Adattovábbítás címzettjei).
Az Adattovábbítás címzettjei kötelesek betartani a Szabályzatot, annak hatálya rájuk kiterjed.
 
Kiskorúak védelme
Az Egyéni vállalkozás fontosnak tartja a kiskorúak védelmét. Az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
A Ptk. 2:12. §-a szerint:
(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül
a) tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja;
b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket;
c) rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig kötelezettséget vállalhat;
d) köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; és
e) ajándékozhat a szokásos mértékben.
A fentiek értelmében szülői hozzájárulás nélkül csak olyan érintettektől tudja az Egyéni vállalkozás elfogadni önállóan az adatvédelmi szabályzat elfogadását, akik 16. életévüket betöltötték és nem cselekvőképtelenek.
Amennyiben Ön nem töltötte be 16. életévét, kérjük, a törvényes képviselő adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát a regisztrációs szándék megküldésével együtt a info@miaszivtudatos.hu e-mail címre továbbítani szíveskedjenek.
 
Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a info@miaszivtudatos.hu e-mail címen.
5.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére az Egyéni vállalkozás tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Egyéni vállalkozás az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Egyéni vállalkozás csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.
Az Egyéni vállalkozás kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
5.2. Tiltakozás joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Egyéni vállalkozás a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az Egyéni vállalkozás az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt az Egyéni vállalkozás elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
5.3. Zárolás
Az Egyéni vállalkozás zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
5.4. Törlés
Az Egyéni vállalkozás a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az Egyéni vállalkozás rendelkezésére. Az Egyéni vállalkozás a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.
Az Egyéni vállalkozás az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett az Egyéni vállalkozás adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
Az Egyéni vállalkozás honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
Az adatkezelés helye: 2427 Baracs Hűvös völgy 6.
6.1. A honlap adatkezelése
Az Egyéni vállalkozás honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. Az Egyéni vállalkozás honlapjain látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.
Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlata alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért az Egyéni vállalkozás minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.
Az Egyéni vállalkozás ezért a honlapján jelen szabályzat közzétételével tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről.
Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.
Adatkezelés célja: a honlap látogatási szokások vizsgálata
Kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
Adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év
Adattárolás módja: elektronikus
6.2. Regisztráció
Az Egyéni vállalkozás honlapján alkalmanként lehetősége van a látogatónak a regisztrációra. A forma kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az Egyéni vállalkozás adatvédelmi szabályzatát, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt.
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés
Kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, címe.
Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
Adattárolás határideje: az Egyéni vállalkozás megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig
Adattárolás módja: elektronikus
3. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
Az Egyéni vállalkozás az érintett kérelmére hírlevelet küld az Egyéni vállalkozás akcióiról, hírlevelet tehát kizárólag azok kapnak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak az Egyéni vállalkozás honlapján vagy személyesen hozzájárultak a hírlevél küldéshez. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg.
Az Egyéni vállalkozás az érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken.
Az Egyéni vállalkozás minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.
Adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása az Egyéni vállalkozás legfontosabb híreiről.
Kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.
Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az Eker. tv. 13/A. §-a és aGrt. 6. § (5) bekezdése
Adattárolás határideje: a hírlevél szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal és véglegesen.
Adattárolás módja: elektronikus
 
Az Egyéni vállalkozás működése során megvalósuló adatkezelések
Az adatkezelés helye: 2427 Baracs Hűvös völgy 6.
7.1. Ügyfélnyilvántartás
Az Egyéni vállalkozás egyedi rendszerébe ügyfelek, partnerek adatai kerülnek rögzítésre.
Adatkezelés célja: az ügyfelek, partnerek rendelési igényeinek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre: ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme.
Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
Adattárolás határideje: az Egyéni vállalkozás megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig.
Adattárolás módja: elektronikus
Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit a jelen Szabályzat tartalmazza.
Ügyfélkezelés
Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében az Egyéni vállalkozás az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket küldd az érintettnek.
Az Egyéni vállalkozás biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. Az Egyéni vállalkozás az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek felé.
Az ügyfélkezelést az Egyéni vállalkozás az értékesített termékkel kapcsolatos jogok érvényesítésével, elszámolással, valamint marketingcélok megvalósításaként határozza meg. A vásárlókezelésnek része így különösen a hozzájárulás ahhoz, hogy az érintett megadott személyes adatai felhasználhatóak legyenek erre a célra, így különösen az új termékekről, az érintett által korábban vásárolt termékek körébe tartozó új szolgáltatásokról való értesítéshez (kizárólag e-mailben).
Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint a Társaság tilalmi listát vezet. A Társaság kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.
Adatkezelés célja: ügyfélkezelés, direkt marketing
Kezelt adatok köre: ügyfél neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, lakcím.
Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
Adattárolás határideje: a társaság megszűnéséig vagy az érintett kérelmére történő törlésig
Adattárolás módja: elektronikus
Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit jelen Szabályzat tartalmazza.
Kiadványok értékesítése
Adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.
Kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számlázási cím, levelezési cím, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás ténye.
Adatkezelés jogalapja: a az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
Adattárolás határideje: a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően legalább 8 év.
Adattárolás módja: elektronikus és/vagy papíralapú
Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit jelen Szabályzat tartalmazza.
Rendezvények
Adatkezelés célja: a jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése
Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
Kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, számlázási és postai cím, a választott csomag, az érintett céljának, egyéb megjegyzésének szabad szavas leírása, hang, fénykép és videó felvételek készítése.
Adattárolás határideje:
A jelentkező jelentkezésével vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a rendezvényre jelentkezés napjától számítva 8 munkanap elteltével, illetve
a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.
A befizetésekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.
A rendezvényen való megjelenés esetén az érintett ráutaló magatartással valamint a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény róla fénykép- és/vagy videó felvétel készüljön és azt az Egyéni vállalkozás nyilvánosságra hozza.
Nyilvánosságra hozatal:
A rendezvényeken készített felvételek megjelenhetnek az Egyéni vállalkozás honlapjain, közösségi oldalain, az általa kiadott könyvekben, CD-ken és DVD-ken.
A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
Az Egyéni vállalkozás ügyféllevelezése
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Egyéni vállalkozással.
Az Egyéni vállalkozás beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.
 
Adattovábbítások
Az Érintett a jelen Adatkezelési szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi személyes adatai az alább meghatározott címzett felé továbbításra kerüljön:
8.1. Adatok köre: név, telefonszám, e-mailcím, lakcím.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett
Adattovábbítás címzettjei:

Pletser Pál EV.
Székhelye: 2427 Baracs Hűvös völgy 6.

Adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
Az adattovábbítás célja: az Adatkezelő által végzett tevékenységhez kapcsolódó direct marketing tevékenység
Időtartam: a marketing célú adatok kezelése a cél megvalósulásáig, illetve az érintett által történő törlési kérelem elintézéséig tart
Adattovábbítás módja: elektronikus
Adatfeldolgozók
Az Egyéni vállalkozás a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft.
címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Cégjegyzékszáma: 01 09 286773
Adatfeldolgozó neve: Magyar Hosting Kft.
Levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
E-mail címe: info@mhosting.hu
Telefonszáma: +36 1 700 2323
Cégjegyzékszáma: 01-09-968314
Adószáma: 23495919-2-41
Adatfeldolgozás célja: adatrögzítés
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Egyéni vállalkozás utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Egyéni vállalkozás rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Egyéni vállalkozás rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.
Adatbiztonsági szabályok érvényesülése
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza: az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatóak; a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el; a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
az Egyéni vállalkozás adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja; az Egyéni vállalkozás adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja; amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza az Egyéni vállalkozás.
A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Egyéni vállalkozás az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza: az adatkezelés során használt számítógépek az Egyéni vállalkozás tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír az Egyéni vállalkozás; a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről az Egyéni vállalkozás rendszeresen gondoskodik; a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá; amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;
a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;
a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.
A nyilatkozat megváltoztatása
Az Egyéni vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Egyéni vállalkozás külön megkéri az érintetti hozzájárulást.
Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések
A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.
sz. melléklet
MINDEN ONLINE KAPCSOLATFELVÉTEL, BELEEGYEZŐ NYILATKOZATNÁL
Minden olyan felületen, ahol az érintett adatot adhat meg a Pletser Pál EV. részére, a jelen szövegnek kell megjelennie.
Elfogadom az Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót.